Woodcenter
Woodcenter

0

Herroepingsrecht

ALGEMEEN HERROEPINGSRECHT

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen. Daartoe dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail info@woodcenter.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren in-dien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Zuidstraat 7, 8560 Wevelgem, België

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

 

Voor de volgende producten beschikt de consument niet over een herroepingsrecht :

- van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 3.1;

- goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn ver-vaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de Consument is verbroken;

- dagbladen, tijdschriften en magazines;

- diensten voor weddenschappen en loterijen;

- levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langsko-mende bezorgers, die op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de Consument worden geleverd.

Tenzij voor de goederen en diensten opgelijst onder art. 3.2, geniet de Consument volgend herroepingsrecht:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenoverkomst.

Voor de goederen en diensten opgelijst onder art. 3.2, geldt evenwel volgend herroepingsrecht:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.