Woodcenter
Woodcenter

0

LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

LEVERINGSTERMIJN

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leverings-termijnen op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van zestig dagen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens dertig dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

PLAATS VAN LEVERING

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Indien de Klant niet aanwezig is en niet bereikbaar is wordt de levering zo dicht mogelijk afgezet bij het het opgegeven leveradres.

De levering gebeurt steeds op het gelijkvloerse op de stoep aan de straatkant van de woning. Indien de klant dit anders wenst dient dit op voorhand te worden besproken. Eventuele daardoor aanvullend verschuldigde leveringskosten zijn echter steeds ten laste van de Klant. Eventuele schade ingevolge levering kan nooit op de Verkoper worden verhaald. Bij het weigeren van een levering door de Klant worden de nutteloze kosten van de levering ten laste van de Klant.

Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt u er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op Uw risico. Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval zijn desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden.

RISCO-OVERDRACHT

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.1. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Professioneel plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.